انجمن شعر discussion

12 views
كارگاه شعر > جسته از دست

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by محسن (new)

محسن امینی کافی (mohsenkafi) | 12 comments برای بهاری که دقیقاً آن طرف کره ی زمین است من نرفتم وای لابد خیلی دور است که سراغ هم نمی گیرد...

دوریت در دل چو آتش بود و

چام باده تنگ در آغوش دستم

جرعه هایم سخت سوزان بود و
...
نالان:

که من مستم که آتش را به آتش می کنم خاموش...

اشک ریزان پاییزم
برگ ریزان چشمم
سوز می آید در شب های بی تابی
بهارم جسته از دستم


message 2: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 6


back to top