داستان كوتاه discussion

24 views
نسل ما / محسن ص

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments سلام . من از نظر شعری بی سوادم بنابراین نمی تونم درباره ساختار شعرتون نظر بدم ... فقط انتظار داشتم که بیشتر ادامه می داشت .خیلی چیزای دیگه هم می تونست وجود داشته باشه .


message 2: by Alireza (new)

Alireza (bihamegan) | 1 comments ممنون باحال بود به نظر من نسل ما این را هم دارد

بسی رنج بردیم در این سال سی
که رنج برده باشیم و بگوییم مرسی!


message 3: by Tatal (new)

Tatal (goodreadscomusersign_up-Violet) | 11 comments ممنوم شعر باحالي بود!!
:)


back to top