انجمن شعر discussion

28 views
كارگاه شعر > نسل ما / محسن ص

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments جالب بود اما به باور من جز دورنمایه که بسیار هم دلنشین من بود، باید تلاش کنی تا قافیه به شعر فشار نیاورد. چون «خان زادی» منظور آقازاده های هستند که با فشار قافیه چنین شده است. ‏
طنز دلنشینی داشت و چون همیشه تلخ! ‏


message 2: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments کار خوبی بود محسن فقط دو تا نکته
یکی اینکه شعرت تا
نسل ما "
نسل نان های بی کُنجد
نسل تخم مرغ های بی زرده
نسل ابیات بی نظم ُ نثر
نسل خشکسالیُ قحطیِ قافیه"
آهنگ داره ولی یهو تو این بند آخر اهنگو از دست میده

دوم اینکه برای تعریف نسل ما واژه های نو و بدیعی را به کار بردی فقط یک واژه بود که در کنار این تعریف های نو تو ذوق میزد اون هم ترکیب نسل روغن های نباتی بود این ترکیب را آنقدر از این و آن شنیدیم که دیگر انتظار ندارم در کنار این همه ترکیب نو باز هم به این ترکیب مستعمل برخورد کنم

مثل همیشه نوشته ات تیز بود و دلپسند من
دوست تو امین


message 3: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments یاد ِ «کیوسک» افتادم.

راستی این روزها من نوشته ها رو خیلی مختصر و مفید دارم نقد می کنم ها! :دی


back to top