شعر سـپـيـد discussion

26 views
سايه وار

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod
كاش

امروز

ميشد


دزدانه

يك نفس هواي تازه

از درخت لحظه

چيد


message 2: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod
:شعرهای این تاپیک از خانم سایه هست به این نشانی


http://www.goodreads.com/user/show/41599


back to top