داستان كوتاه discussion

17 views
داستان كوتاه > داوری/لذت ظهر یکشنبه با موری

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments با سلام
بدین وسیله اعلام می دارد تاپیکی که در حال حاضر پیش روی شماست ، جهت ثبت داوری مسابقه داستان کوتاه گروهی ، با موضوع : ناپدید شدن ناگهانی میدان نقش جهان اصفهان ایجاد شده است . خواهشمند است با ثبت نظرات خود ، قدمی هر چند کوتاه در پیش برد ادبیات بردارید .
با تشکر
لینک داستان ها :
http://www.goodreads.com/topic/show/3...


message 2: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments 5- گیرایی و جذابیت داستان:3
6- خلاقیت:2
7- رعایت اصول فنی داستان نویسی:2
8- جمع کل: 7


message 3: by Mojtaba (new)

Mojtaba Heydari | 35 comments اشکال اصلی این داستان بود که فرض رو بر این گذاشته بود که همه خوانندگان به طور کامل از موقعیت جغرافیایی داستان خبر دارند.اتفاق اصلی داستان به هیچ وجه جا نیفتاده بود
.
گیرایی و جذابیت داستان:3
خلاقیت:6
رعایت اصول:4
جمع کل:13


message 4: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments اتفاقی نداشت یا سیر داستانی نداشت کلش یه گفت و گو بود که به نتیجه ی جالبی هم رسید
گیرایی و جذابیت داستان:5
خلاقیت:4
رعایت اصول فنی داستان نویسی:4
جمع کل: 14


message 5: by Alireza (new)

Alireza Azizian (alirezaaziziyan) | 145 comments گیرایی و جذابیت داستان:2
خلاقیت:1
رعایت اصول فنی داستان نویسی:3
جمع کل : 5
خیلی داستان بدی بود


back to top