داستان كوتاه discussion

29 views
نوشته هاي ديگران > درد من تنهایی نیست

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Nader - نادر ***


درد من تنهايي نيست؛
بلكه مرگ ملتي است كه گدايي را قناعت؛ بي عرضگي را صبر
و با تبسمي بر لب اين حماقت را حكمت خداوند مي نامند.

ـــ گاندی ـ


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments گاندی انسان بزرگی بود و حرفهایش هم چون خودش بودند. بسیار خواندنی بود نادر گرامی و سپاس
;-)


back to top