داستان كوتاه discussion

22 views
نوشته هاي كوتاه > ز زندگی / محسن ص

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by AtMor (new)

AtMor .. | 21 comments ن زندگی در این شلوغیهای زندگی همه دنبال یک چیزند لقمه ای نان آن ن


message 2: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments تنهایی حسرت نمیاره شوق دیدار میاره


message 3: by AtMor (new)

AtMor .. | 21 comments N.etebari wrote: "باز این آغاز دراز رازی از زندگی گشوده است"

اتمور موافق است


back to top