داستان كوتاه discussion

15 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments سلام ... این یه داستان سمبلیک بود ؟!


message 2: by AtMor (new)

AtMor .. | 21 comments من هم یک روز از روی شوق از تنه درخت بی گناهی مداد ساختم ونوشتم وحال (به خاطر عادت به ارامش )نوشتن را فراموش کردم!!!


message 3: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments noora wrote :"لیلا wrote: "سلام ... این یه داستان سمبلیک بود ؟!"

سمبلیکه دیگه معلومه تابلو که نباید بذارن
"
می دونم که سمبلیک بود ولی سمبلیک یواشی بود ، یعنی اینکه می شد از ابزار های دیگر سمبلیک بودن استفاده کرد .


back to top