انجمن شعر discussion

14 views
كارگاه شعر > رويا ي عقيم

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ARAZ (new)

ARAZ (ARAAZ) | 65 comments راهي نبردم از چارسوي فصول

به شبي كه آبستن شود از روياي ديرين من!

من نمي زيم بعضي شبها را

يا روياها عقيم شده اند؟


طيبه تيموري | 180 comments درود

با شروع خوبتان مثل همیشه استفاده از واژه "بعضی"به گمانم نابجا می آید


زیبا بود


message 3: by ARAZ (new)

ARAZ (ARAAZ) | 65 comments Medad Rangi wrote: "درود

با شروع خوبتان مثل همیشه استفاده از واژه "بعضی"به گمانم نابجا می آید


زیبا بود"


درود

ممنونم كه نظر دادي

اينطوري اصلاح ميكنم

"من نمي زيم شبهايي را يا ..."

بدرود


message 4: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 8


back to top