چاپ ممنوع / PROHIBITED TO PUBLISH discussion

106 views
دانلود کتاب/Books > censoring an iranian love story

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Farnaz (new)

Farnaz | 1 comments اگه کسی نسخه الکترونیکی کتاب
censoring an Iranian love story
اثر آقای شهریار مندنی پور رو داره لطفا به من اطلاع بده
با توجه به موضوع اصلی این داستان فکر میکنم و امیدوارم خود آقای مندنی پور این عمل رو درک کنند و با اون موافق باشند


message 2: by Parisa (new)

Parisa Bookworm (parisa_bookworm) Here you are!
faghat sitesh filtere bayd ba filter hsekan baz nemod!

http://www.docstoc.com/docs/159940323...


back to top