انجمن شعر discussion

21 views
كارگاه شعر > اشك شوق

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by مليحه (new)

مليحه | 44 comments در شب یلدای دل

در کنار لحظه ی بی انتها

من صدای ناله ی پنجره را میشنوم

که عبور سبز رویای تورا می طلبد

و به یادت ای فروغ دلنواز

روشنی برتار عشقم

زخمه خواهد زد

با دلی رقصان از شوق وصال

دست در دست خدا خواهم داد

با حضور باد و آه پنجره

قفل اشکم را شبانه باز خواهم کرد

در حریم چشم بی تاب ستاره

باغ را از شوق دیدارتو تر خواهم کرد


message 2: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 378 comments می دونی، تو سعی کرده بودی از استعارات و تشبیهات بهره ببری، امّا دو نکته رو فراموش کردی: 1- استعاره و تشبیه به تنهایی برای یک شعر ِ فنّی کافی نیست 2- شعر ِ فنّی لزومن شعر ِ قشنگی نیست.

البته در نهایت ممنون هستم که این شعر رو این جا قرار دادی تا حدّ ِ اقل، من میان ِ این همه شعر، شعر ِ تو رو بخونم. :دی


back to top