داستان كوتاه discussion

48 views
نوشته هاي كوتاه > حق حقیقتِ حق بودن

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments حق حکماً حق است . اما هر حقی حق نیست . هر حقی حق ِ حق بودن ندارد . هر حقی حق ِ حق بودن خود را نشان نمی دهد . اینکه حق ، حق باشد بسته به حق بودنش است ؛ که تو حقش را نمی فهمی . هر حقی حق ِ رسیدن به حق را ندارد . حکماً هر حقی هم به حق نمی رسد . هر حقی برای رسیدن به حق باید حق باشد . حق ِ حق به حق می رسد .
حکماً تو حق هستی . اما حق ِ حق نیستی . حکماً حق ِ رسیدن به حق را داری اما هر حقی حق ِ حق بودن ندارد . حقی که تو را به حق می رساند حق است . آن وقت تو خود حق هستی . حق یارت .


message 2: by Milad (new)

Milad  Zarinfar | 19 comments درویش مصطفی


message 3: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
و حقي كه به حق بودنش نرسد هق مي شود


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments تَهِ گلوم درد گرفت


message 5: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments Milad wrote :” درویش مصطفی”
اصلا به درویش مصطفی فکر نکرده بودم . هر چند که شخصیت مورد علاقه منه در اون کتاب ...
ممنون که وقت گذاشتین :
Milad
Behzad, دیوونه
MahtaBi KhaNooM


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments حق من این نبود
....!!!


message 7: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments سلام . نورای عزیر اگر تو هم مثل من سر کلاس یک استاد به اصطلاح استاد می بودی که تا بهش می گفتی پق می زد زیر گریه معلوم بود که از این جور چیزا می نوشتی .


message 8: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments حق با توئه! :دی


back to top