داستان كوتاه discussion

30 views

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments پرسشی دارم. چرا نباید این قطعه را خسروانی خواند؟


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من آنچه درباره خسروانی می دانم تدوین می کنم و به اشتراک می گذارم


back to top