داستان كوتاه discussion

17 views
قطعه ای از ریلکه

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Nader - نادر ***


دلتنگی:ـ

ساکن وزن و بی وطن میان زمان

و آرزو:ـ

نجوای آهسته ی ساعت روز با ابدیت۰

ـ راینر. ماریا. ریلکه ـ


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments بسیار زیبا. انتخاب بسیار خوبی بود. سپاس فراوان نادر گرامی


back to top