داستان كوتاه discussion

35 views

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments یکی بود
یکی نبود

آن یکی خواه وجود
آن یکی خواه سجود

من آنم که نبود

....!!!


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments و این نوشته زیبا بود! ‏


message 3: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments پر مغز و بسیار نغز


message 4: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments خوشگل بود


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments پیشنهاد می کنم با بسط آن، ترانه ای بسازی. آهنگ زیبایی دارد. ‏


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments ممنونم از همه دوستان خوبم...
پیشنهاد خوبی بود اشکان گرامی
درباره اش فکر میکنم

... ;)


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments کاش یکی بود،یکی نبود، اول قصه ها نبود
اون که تو قصه مونده بود،از اون یکی جدا نبود
ماه پیشونی رها بود از طلسم دیوای سیاه
پلنگ عاشق می پرید تا لب شیروونی ماه
سیاوش شاهنامه رو، کاش کسی گردن نمی زد
کاش کسی توی قصه ها از عاشقی تن نمی زد
کاش داش آکل با زخم تیغ تو بسترش جون نمی داد
قصه نویس قصه مون با گریه پایون نمی داد
کاش توی قصه های شب برق ستاره کم نبود
تو قصه ی جن و پری دلهره دم به دم نبود
مادر بزرگ قصه هاش و، بالای طاقچه جا می ذاشت
یه عاشق تازه نفس تو شهر قصه پا می ذاشت
قصه های قدیمی رو یه جور تازه می نوشت
آدم و حوا رو میبرد دوباره می ذاشت تو بهشت
اما تا اون بیاد باید با بی کسی سر بکنیم
ترانه های کهنه رو دوباره از بر بکنیم
تقویم باغچه ی ما برگ بهار نداره
جاده ی قصه هامون عطر سوار نداره
شهر بزرگ قصه،پنجره هاش بسته
حتی تو دفتر مشق، بابا انار نداره


message 8: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments از ساینا و صالح عزیز ممنونم که این شعرها نوشتند
واقعا زیبا بود
لذت بردم


message 9: by Parva (last edited Sep 16, 2010 03:15AM) (new)

Parva Rostami | 348 comments ساینای عزیز
شروع خوبی بود
وبا پیشنهاد اشکان گرامی موافقم.
ترانه ی زیبایی خواهد شد


فقط یک پیشنهاد:
قسمت آخراگر به جای"آن" از "همان"استفاده کنید آهنگ بهتر میشود.
من همانم که نبود


موفق باشی دوست خوبم


message 10: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments صالح عزیز
ممنون از شعر قشنگت


back to top