داستان كوتاه discussion

12 views
ساعت وسیع

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Nader - نادر ***


تنها زنگی و پرنده ای سکوت را میشکنند۰۰۰
گویی با غروب خورشید سخن میگویند۰
سکوتی زرین، بعدازظهری بلورآگین۰
خلوصی سرگردان درختان آرام را به رقص وا می دارد
و فراسوی این همه
رودخانه ای روشن به خواب می بیند که
مرواریدها را درهم می نوردد
رها می شود
و در بیکران ها جاری۰۰۰


***

شعر از خوان رامون خیمنز، بیانگر تنهایی سالکانی است که به امید گریز به آزادی مطلق زندگی میکنند۰

ترجمه ی مهران کندری


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments بسیار خواندنی بود. سپاس فراوان نادر گرامی


back to top