داستان كوتاه discussion

33 views
نوشته هاي كوتاه > چیپس خوری روی ال اس دی

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments زیاد هم صلح آمیز نبود! شما قاتل خاموش، کلسترول را فراموش کردید. ‏


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments به اینجایش فکر نکرده بودم! راست می گویی


message 3: by Alihidar (new)

Alihidar | 9 comments و به قول ایرج میرزا

لب آب و می ناب و دلبر نیکو سرشت

ای به تخمم که نرفتم به بهشت


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments عالی بود!؟
:))


Nader - نادر :)))


back to top