انجمن شعر discussion

34 views
كارگاه شعر > انتقادی دوستانه از مدیر ارجمند سرکار خانم آزاده هاظمی زاده

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (last edited Sep 02, 2010 06:36AM) (new)

Ashkan Ansari | 395 comments ای رئیس انجمن، بر تو درود و سد درود
پاسخم را هیچ نگرفتم ز تو، دیگر چه سود؟

حال تو اول بپرسیدم من از روی ادب
از نبودن پرگمان و آن دلیل و آن سبب

چند روزی صبر کردم، اما دریغ از یک جواب
بد گمانی بر دلم افتاد و دل گشته کباب

آنچنان صبر کردم تا سبزه آمد زو پدید
تا تو ای آزاده زن، گشتی پدید از ناپدید

شکرِ ایزد بردم و شاد گشتم از این خبر
بر بُنِ پندارِ بَد از بیخ کوبیدم تبر

گفتم این والا گوهر در طالع سعدی چنین
نحسی اختر کجا؟ هیچش نباشد در کمین

بار دیگر نامه دادم در پی یک انتقاد
تا جواب آید، کنم بر آن جوابت استناد

زین همه صبرم، تو بینی روی من گردیده زرد
گر که پاسخ گویمی، تخفیف یابد رنج و درد

گر که یاوه گفته ام، بر من همی بخشش بدار
من امیدم عفوِ توست، ورنه که کارم زارِ زار


message 2: by Azade, Hazemizade (last edited Sep 04, 2010 05:02AM) (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
یک کلام ای مهربان، این بهتر است
حال عاشق بی کلام گویاتر است


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments خوشحالم که عاقبت، درد و دلم بخواند
با پاسخی چنین، خنده به لب نشاند

آزاده جان ببخش گر یاوه گفته ام
سپیدی به روی تو، سیاهی به من بماند


message 4: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 0


message 5: by Parva (last edited Sep 18, 2010 08:33AM) (new)

Parva Rostami | 499 comments بازم ای ول به شما که در پی یافتن مدیران گروه چنین پرتلاش عمل میکنید.

معنا مثل همیشه خوب و عالی.این باراز نظر وزنی هم خوب بود.کیفور شدیم


موفق باشی


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments سپاسگزارم پروا گرامی از توجهت
همچنین از بهزاد گرامی هرچند صفر لحاظ فرمودند که در نوع خودش جالب بود.


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments با سلام
جدا از تحليل معنايي بنظرم نمره صفر بهزاد بدليل بي وزني است كه بغير از يكي دو بيت بقيه ابيات دچارش هستند
اين ناموزوني در كامنتي كه آزاده داده و نيز پاسخي كه شما به آن داده‌ايد هم مشهود است كه البته فكر مي‌كنم اين يكي بدليل تعجيل در نوشتن اتفاق افتاده


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments اکر دوست ما به رعایت وزن در مثنوی نخست 0 داده است، دستش درد نکند ولی عروض نمی داند. ‏


back to top