داستان كوتاه discussion

15 views
نوشته هاي ديگران > چند تا؟ ـ ولفانگ بورشرت

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nader - نادر (last edited Sep 01, 2010 09:28AM) (new)

Nader - نادر ***

ـ اوضاع چطوره؟
ـ همچین تعریفی نداره۰
ـ چند تا دیگه دارید؟
ـ اگه خوب پیش بره، چهارهزار تا۰
ـ چند تا میتونید بمن بدید؟
ـ حداکثر هشتصد تا۰
ـ نه این خیلی کم ه۰
ـ خب هزار تا۰
ـ ممنونم۰

دو مرد از هم جدا شدند۰
آنها از انسان ها صحبت میکردند۰
هر دو ژنرال بودند۰
جنگ بود۰


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments راست است و تلخ


back to top