داستان كوتاه discussion

21 views
نوشته هاي كوتاه > زیبایی هردم، هردم به شکلی پدیدار می شود

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Nader - نادر تصویر و فضایی زیباست

موفق باشید۰


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments اگر من بجای نویسنده بودم، نخست شرایط میحیطی را می آوردم و پس از آن به کارکرد شخصیت می پرداختم. به باور من این کار شکل کلیشه ای نوشتار را تخفیف می دهد. ‏


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments کمی!‏


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments من تعبیرم از کلیشه این است که شکلی در نگارش بارها و بارها مورد استفاده قرار گیرد. بیشتر شبیه انشا نویسی در مدارس. من یادم می آید که نمره انشا کیلویی و وجبی بود. ما هم برای اینکه صفحه را پر کنیم تمامی نوشته هایمان اینگونه آغاز می شد:«اکنون که قلم بر دست می گیرم و ...» اینکه در داستان و یا نوشته کوتاه از میان داستان آغاز می شود و رفتاری از شخصیت اصلی داستان یا نوشته کوتاه اینگونه به تصویر کشیده می شود، همان حالت را در من ایجاد می کند. این دست دیدگاه ها بسیاری شخصی هستند و فنی به حساب نمی آیند. بنابراین اصراری بر آن ندارم. ‏


back to top