داستان كوتاه discussion

19 views
نوشته هاي ديگران > مردم احتیاج دارند\ ولفگانگ بورشرت

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Nader - نادر ***

همه ی مردم چرخ خیاطی، رادیو، یخچال، اتومبیل و تلفن دارند۰

صاحب کارخانه: پس حالا چه کنیم؟

مکتشف: بمب!۰

ژنرال: جنگ!۰

صاحب کارخانه: خب اگر چاره ی دیگری نیست ...!۰


message 2: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments خیلی خوب بود
ممنون از این انتخاب و ترجمه خوبت
پایدار باشی نادر گرامی


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments جرج ارول - 1984 !؟


Nader - نادر امین عزیز
سپاس از توجه شما

اشکان گرامی

اشاره ی بسیار جالبی بود. چرا که هر دو داستان در سال ۱۹۴۹ نوشته شده است۰


back to top