داستان كوتاه discussion

22 views
گرمای تابستانی دیدار

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (last edited Aug 31, 2010 03:37PM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments به دوستی گرامی که فردا بامدادان از ایران خواهد رفت


message 2: by Ashkan (last edited Aug 31, 2010 11:14PM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ستاره ام انگار در آسمان مُرد!
و من به روی این خاک خفته، ناآرامم.
آبله روی ماه نیم خورده، که رفته به کامِ اژیِ فلک
نیشخندم می کند بی شرم!
من امشب سراسر همه بارانم.
نه چون در گمانت چشمهایم تر گشته باشد؛
نه چون اشک، جویباران بر گونه هایم رشته باشد؛
نه چون نوغنچه ی غم های دوری، به جانم رسته باشد؛
نه چون روزهای دلگیرِ تیره ی بی پایان، دلم بگرفته باشد؛
نه!
که من چون خاک نم خورده، پس از باران،
بسان جویباران، شلخته، چون رشته رشته کرده پهنای دشت بی پایان
و چون اشک شوقی که می ریزد ابر آبستن پس از زایمانش، می مانم!
من امشب سراسر همه جاری ام!
نه می دانم از کجایم، نِی کجا منزل می کنم آخر.
می دانم که باید رفت!
با جاری زمان باید رفت.
باشد که چون نارنج از شاخ گاو بر می جهد
و افسون زندگانی باز خواب اسفندی می بُرَد
شاخساران باز بشکفته ز افسون بهار
باز پیش آید گرمای تابستانی دیدار!

شهریور ماه 1389 در شبی افسرده تر از من - تهران


Nader - نادر وداع همیشه بارانی ست، حتی اگر با خورشید باشد۰

همیشه چنین ناب و لبریز از احساس باشید


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments نادر گرامی سپاسگزارم


message 5: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments ببینم روزی که منم برم همین طوری بارانی میشی
فکر نمی کنم


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments این بارونا، از اون بارونایی که فکر می کنی نیست. از اون یکی باروناست. تا خدا چی بخواد!؟


message 7: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments آهای ناقلا از کدوم بارونا ؟
:دی‏


message 8: by Ashkan (last edited Sep 02, 2010 02:11PM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments تو شعر هم گفته بودم. اشک نیست!؟ امید است به دیداری دوباره:«گرمای تابستانی دیدار» ‏دلیلش هم این است که اگر باز او به ایران بیاید، تابستان سال دیگر خواهد بود


message 9: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments دوری خیلی سخته
الان یک کم می فهمم چی میگی


back to top