انجمن شعر discussion

17 views
كارگاه شعر > کوتاه های دل/بابک کامکار

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Babak (new)

Babak Kamkar | 305 comments 1)
(1)...و ما فراموش شدیم
دستها از آسمان کوتاه
بیا قبرمان را خودمان بکنیم
با دستهایی که به زمین بند است
2)
درخت"زقوم" را می شناسی؟
یک خواب فاصله ست
تا سر خی شاخه هاش
مگر "سیب" دوست نداشتی؟
3)
روی شانه های گرم خدا بودیم
افتادیم...
و این پایین زمین آغوش سردی داشت
بابک/شهریور89
(1)
و خدا را فراموش کردند پس خدا هم آنها را فراموش کرد"
(آیه68 سوره ی توبه)


message 2: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
اولی رو پسندیدم
اگر با "و" شروع نمیشد خیلی قوی تر جلوه می کرد. با توجه به آیه ای که در آخر گذاشتی اینگونه شروع شدن بیشتر جلوهء فرمان دادن پیدا میکنه تا برخورداری از لطافت شاعرانه

اما در مورد شعر سوم
شاعرانگی در اون ندیدم

موفق باشی بابک عزیز


message 3: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments اما بنظر من سومي پسنديده تر بود
موفق باشي


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments این که تلاش می شود تا صنایع ادبی در شعر نو آورده شود، بسیار پسندیده است. صنعت ادبی «عقد» در این نوشته نمونه بارز آن است.
پیروز باشی


back to top