انجمن شعر discussion

30 views
كارگاه شعر > پاییز و درخت/بابک کامکار

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Babak (new)

Babak Kamkar | 305 comments چند روزی
بهم ریخته
رنگ
پریده
تکیده
صدای اش را می شنوی؟
روزمرگی پشت پنجره را
من همیشه با او دبستانی می شدم
می رفتم تا ته ذوق
تا دفترچه های نو
آه....روز های آخر این درخت
دارد پاییز می آید
بابک کامکار


message 2: by Azade, Hazemizade (last edited Aug 30, 2010 04:05AM) (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
شعر از سطر دبستانی شدن به بعد قوی شده ولی روی این قسمت

"صدای اش را می شنوی؟
روزمرگی پشت پنجره را
من همیشه با او دبستانی می شدم ..."


پرداخت بیشتری داشته باش.

مانا باشی عزیز


message 3: by Emad (last edited Aug 31, 2010 01:26AM) (new)

Emad | 130 comments نوستالژی زیبایی بود
در مورد سطر روزمرگی پشت پنجره را
آکسان می زارم همین سطر
با نظر آزاده عزیز موافقم/ موید باشید


message 4: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments شعر زیبایی را خواندم چون حسی گویا پشت آن حس کردم
من هم با آراده گرامی موافقم

موفق باشید


back to top