انجمن شعر discussion

31 views
كارگاه شعر > مَردم

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Emad (last edited Aug 30, 2010 02:07AM) (new)

Emad | 130 comments امروز که با خودیم مردم را باش
فردا که بی خودیم مردم را باش

سر خط بقاء ادمی این بشر است
گر معتقدی بدین خزعبلات مردم را باش


message 2: by Babak (new)

Babak Kamkar | 305 comments قوی بود در معنا
اما این خز عیلات
کاش چیز دیگری بود...
سبز باشی


message 3: by Ashkan (last edited Aug 30, 2010 05:17AM) (new)

Ashkan Ansari | 395 comments دیگران را ندانم، من ز مردم هستم
اخترم نحس بُوَد، زاده به کژدم هستم

گَر که زرد یا که سبز یا سپیدم گشته روی
هرچه هستم، باشم باز ز مردم هستم


message 4: by Emad (new)

Emad | 130 comments Babak wrote: "قوی بود در معنا
اما این خز عیلات
کاش چیز دیگری بود...
سبز باشی

هدف انتقال صراحت بود بابک عزیز / ممنونمmessage 5: by Emad (new)

Emad | 130 comments Ashkan wrote: "دیگران را ندانم، من ز مردم هستم
اخترم نحس بُوَد، زاده به کژدم هستم

گَر که زرد یا که سبز یا سپیدم گشته روی
هرچه هستم، باشم باز ز مردم هستم

من هم دیگران را ندانم اشکان عزیز این یک ایدئولژی است
البته دامنه نظر من منبعث از دغدغه ای
تاریخی و فرهنگی است نه معنای تحت اللفظی آن
سپاسmessage 6: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 9


message 7: by Emad (last edited Sep 15, 2010 01:37AM) (new)

Emad | 130 comments Behzad wrote: "9"


قیاس مع الفارقی است
راه های بهتری برای بیان انتقاد هست


message 8: by [deleted user] (new)

پُر، فکر و دهان، ز حرف مردمداری
بسته به گلو ز حرف مردم، داری

حاشا مگزین دهان مردم، منزل
بدبخت! چیکار به حرف مردم داری؟


message 9: by Mehdi (new)

Mehdi | 158 comments سلام
عماد عزيز
يادم نمياد قبلا از تو نوشته‌اي خوندم يا نه
اما منتظر نوشته‌اي بي عيب و نقص بودم كه متاسفانه اتفاق نيفتاد
در ساختار هر چهار مصرع سروده شده حتي تعداد هجاها رعايت نشده
اين تفاوت اونقدر آشكار هست كه خودت بايد اولين نفري مي‌بودي كه متوجهش بشه
مصرع اول 12هجا، مصرع دوم و سوم 11 هجا و مصرع چهارم16هجا
نمي‌دونم چرا اما برام قدري عجيب بود كه اين نوشته رو از شما مي‌خونم
ضمنا در مصرع سوم معناي كلمه"بشر" رو متوجه نشدم
"سر خط بقاء آدمي اين بشر است" يعني چه؟
اما بايد به آقا رسول آفرين گفت، چرا كه قابليت خودش رو خيلي خوب نشون داده
"حاشا مگزين دهان مردم منزل" بسيار شنيدني بود
موفق باشيد


back to top