انجمن شعر discussion

46 views
كارگاه شعر > آرزویی در دور / آزاده هاظمی زاده

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Azade, Hazemizade (last edited Aug 30, 2010 04:47AM) (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
نمی دانم
چشم دوختن به بالا
نشانه خوبی ست
یا خیرگی شومی
اما
دنیایم را
همین بس
که شهابی / آرزویم را
می برد تا دور
ای دور


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments درود آزاده گرامی. شعر زیبایی بود که فکر می کنم بامدادان نوشته باشی! بگذریم. یک پرسش برایم پیش آمد. از نظر دستوری، استفاده از «دور» به این شکل نادرست است که بی شک به عمد صورت گرفته و پس از آن نیز از تشخصی برای دور استفاده شده است. تشخص را تا اندازه ای درک می کنم ولی نمی دانم استفاده ایچنینی از «دور» دلیلش چیست. ‏
پیروز باشی


message 3: by Emad (last edited Aug 30, 2010 02:12AM) (new)

Emad | 130 comments محقق شدن احساس در تولد شعرت نشانه خوبی است
ارزویت در دورترین جای جهان ایستاده است در کنار تو
موید و محفوظ


message 4: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
Ashkan wrote: "درود آزاده گرامی. شعر زیبایی بود که فکر می کنم بامدادان نوشته باشی! بگذریم. یک پرسش برایم پیش آمد. از نظر دستوری، استفاده از «دور» به این شکل نادرست است که بی شک به عمد صورت گرفته و پس از آن نیز از..."

شطحی است سراسر تناقض اشکان عزیز


message 5: by Babak (last edited Aug 30, 2010 03:34AM) (new)

Babak Kamkar | 305 comments خوب بود البته فکر کنم اگر/دنیایم/هم نبود
چیزی از شعر کاسته نمیشد
اما
همین را بس...
که شهابی آرزویم را می برد
تا دور
ای دور
و سبز باشی


message 6: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
Babak wrote: "خوب بود البته فکر کنم اگر/دنیایم/هم نبود
چیزی از شعر کاسته نمیشد
اما
همین را بس...
که شهابی آرزویم را می برد
تا دور
ای دور
و سبز باشی"


موافقم
ممنون


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments Azade wrote: "Ashkan wrote: "درود آزاده گرامی. شعر زیبایی بود که فکر می کنم بامدادان نوشته باشی! بگذریم. یک پرسش برایم پیش آمد. از نظر دستوری، استفاده از «دور» به این شکل نادرست است که بی شک به عمد صورت گرفته و ..."

توضیحت از شعر زیباتر بود
;-)


message 8: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
سلام آزاده عزیز .
فکر می کنم آزاده دارد همینطور بهتر و بهتر می نویسد منتهی گاهی با قلم زیادی بازی می کند و کنترلش را رها کرده و این سبب گیج شدن مخاطب می شود .
من فکر می کنم میشد این شعر را اینطور هم بنویسی آزاده :

نمی دانم
چشم دوختن به بالا
نشانه خوبی ست
یا شوم
اما
دنیایم را
همین بس
که شهابی
آرزویم را
می برد تا دور
ای دور

.................

مورد اینکه وقتی گفته ای چشم دوختن به بالا من یاد آسمان افتادم . در فرهنگ ما این چشم دوختن به آسمان معنای خوبی دارد . چون آسمان نشان هنده ی برکت است واین اعتقاد حتی پیش از اسلام هم در ایران بوده .
مرا یاد آناهیتا انداختی خدای باران .


message 9: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments بسیار زیبا بود آزاده گرامی
البته من با بازنویسی محمد علی عزیز موافق ترم


message 10: by Behzad (new)

Behzad | 19 comments 9


message 11: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments آزاده ی عزیز حس زیبایی بود
همه گفتنی ها را دوستان گفتند


موفق باشی


message 12: by Mehdi (new)

Mehdi | 192 comments زیبا بود اما شعر نبود.
لا اقل در سه سطر آغازین.


back to top