Art newsاخبارحرفه ای هنر discussion

47 views
برگردان فارسی کتاب "معنای زندگی" ، نوشته‌ی تری ایگلتون منتشر شد

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amir (new)

Amir | 5 comments برگردان فارسی کتاب "معنای زندگی" ، نوشته‌ی تری ایگلتون منتشر شد

تری ايگلتون، از بزرگ‌ترين متفکران و نظريه‌پردازان معاصر، در کتاب "معنای زندگی"، که برگردان فارسیِ آن اخيراً با ترجمه‌ی روان عباس مخبر منتشر شده است، به بنيادين‌ترين پرسش‌هایی می‌پردازد که به‌ويژه از مدرنيته به این سو و از دورانی مطرح شدند که بند ناف تفکر بشری و دليل وجودی او از مابعدالطبيعه بريده شد و انسان متکی بر عقلِ نقادِ خودبنياد، به جست‌وجوی معنای زندگی خود برآمد
.
معنای زندگی بشر بر کره‌ی خاکی، آیا چنان که اديان می‌گويند، چون غايتی قدسی، "ازپيشی" و ازپيش‌تعيين‌شده است؟ يا آن که آدمی‌ست که با شيوه‌ی زيست و کردار فردی و اجتماعیِ خود به زندگی خود معنا بخشيده و خود معنای زندگی خویش را تعريف می‌کند؟ آیا معنای زندگی ما همان است که ما خود به زندگی می بخشيم؟ يا زندگی بشر بر کره‌ی خاکی امری تصادفی و بی‌معنا يا پوچ و عبث است؟
طرح پرسشی کلی چون "معنای زندگی" در زمانه‌ای که پاسخ‌هایی کلی و فراروايت‌های بزرگ ناپديد شده‌اند، آیا رواست؟ پرسش درباره‌ی معنا و چيستیِ زندگی، پرسشی‌ست که بيش‌تر در دوران مدرنيته مطرح شد، چرا که انسان در جوامع پیش از مدرن، پاسخ اين پرسش را اغلب در دين می‌جُست و گمان می‌کرد که دکترين دينی معنای زندگی بشر را بر کره‌ی خاکی با افسانه‌ی آفرينش و پندارِ غايت و فرجام مقدرِ قدسی پاسخ می‌دهد. اما در دوران پُست‌مدرن طرح پاسخ‌های کلی مطلوب نيست، چرا که اغلب پست‌مدرن‌ها ‌پاسخ‌های کلی را فراروايت دانسته و برآن‌اند که شناخت آدمی "جزئی" است و هم از اين روی، پرسش‌ها و پاسخ‌های کلی، همچون پرسش درباره‌ی معنای زندگی، با تکیه بر شناخت و ادراکِ آدمی راه به جایی نمی‌برند
.
تری ايگلتون در کتاب "معنای زندگی" پاسخ‌های اين پرسش را در فرهنگ‌ها، مکاتب و نزد متفکران بزرگ نقد کرده و در پاسخ به اين پرسش که آيا "معنای زندگی" ازپيشی است يا زندگی همان است که در شيوه‌ی زيست و کردار آدمی ساخته می شود، به اين پاسخ نزديک می‌شود که اگر زندگی‌های ما معنايی داشته باشند، آن معنا همان است که ما به زندگی می‌بخشيم. ايگلتون در کتاب خود معنای زندگی آدمی را بيش از هر چیز در "عشق" به انسان می‌جويد و عشق را "فراهم آوردن فضا برای شکوفاییِ ديگری" تعريف می‌کند. کتاب "معنای زندگی" در چهار فصل با عنوان‌های
پرسش‌ها و پاسخ‌ها
مسأله‌ی معنا
کسوف معنا
و "آيا زندگی آن چيزی‌ست که شما می‌سازيد؟" تنظيم شده است
.
تری ايگلتون از بانفوذترين و خلاق‌ترين متفکران و نظريه‌پردازانِ دهه‌های اخير است و در آثار متعدد خود در عرصه‌ی جامعه‌شناسی هنری و نقد ادبی، مفاهيم و چشم‌اندازهای تازه‌ای خلق کرده است. ايگلتون در ۱۹۴۳ در انگستان زاده شد. دکترای خود را از ترينيتی‌کالج دريافت کرد و سال‌ها استاد نظريه‌های فرهنگی در دانشگاه منچستر بود. برخی آثار ايگلتون همچون "مارکسيسم و نقد ادبی" ، "درآمدی بر ايدئولوژی" و "نظريه‌ی ادبی" پيش از اين به فارسی ترجمه و منتشر شده‌اند
.


message 2: by Talieh (new)

Talieh | 16 comments Mod
سپاس .کاش اسم انتشارات را هم ذکر می کردید.در قفسه کتاب هم می تونید این کتاب را قرار دهید البته فکر کنم فقط نسخه ترجمه نشده اش در این سایت ثبت شده باشد..


back to top