Dandelion - قاصدک discussion

7 views
من مي توانم

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ارمـغـان مهـاجری (last edited Aug 25, 2010 11:53PM) (new)

ارمـغـان مهـاجری  | 226 comments Mod
من مي توانم

دريا بي ريا و ساده با ساحل حرف مي زند .ساحل گويي با دريا قهر است . دريا را كنار مي زند ولي دريا دوباره پيش مي آيد .من مي توانم دريا را با ساحل آشتي دهم .


آري . من مي توانم .كيست كه بگويد قهر ساحل و دريا ماندگار است ؟من مي توانم مگر خواستن توانستن نيست .


من مي توانم غروب را با طلوع آشتي دهم .كيست كه بگويد غروب دلتنگ است و دريا تنها ؟من چشمه ام . من مي توانم بجوشم .


من شمعم . مي توانم بسوزم .من مي توانم تا اوج پرواز كنم .من مي توانم .اما به راستي چرا مي كوشم تا آن كنم كه هیچکس نتواند ؟چرا به روزنه هاي تاريك وجودم پرتوي از معرفت نتابانمو كوير قلبم را از زلال آدميت جرعه اي ننوشانم و سيرابش نگردانم ؟


من مي خواهم خود را پيدا كنم .مي خواهم تا اوج خود پرواز كنم .مي خواهم به نظاره غروب نا پاكي ها بنشينم و دوباره طلوع كنم .مي خواهم آنقدر درياي وجودم را زلال كنم كه ستارگان تا سپيده دم هزاران بار برايش چشمك بزند .


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments تو میتوانی
شک نکن
.....

!!!


message 3: by Ali (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
ديو نو ميدي زناگه سر به گوشش برد و گفت
جهد كم كن كاين جهان مهر از ضعيفان وا گرفت

من هم مي خواهم اما مي دانم در اين كشور نه مي گذارند نه مي توانم!


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments صبح می رسد ز راه
غوطه ور در این سکوت بی امان
باز منم
به شعر برده ام پناه
در هزار توی ذهن خسته ام
زنده می شود خیال
...


back to top