پائولو کوئلیو / Paulo Coelho discussion

2 views
اگر ورونیکا می مرد

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mahyar (last edited Aug 25, 2016 12:26PM) (new)

Mahyar Mohammadi چه می شد اگر ورونیکا در انتهای هفته در کتاب "ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد" می مرد؟


message 2: by [deleted user] (new)

به نظرم ورونيکا واقعا مرد
چون اون آدمي که دوباره به زندگي برگشت
ديگه اون ورونيکا نبود يه آدم تازه بود با يه تولد دوباره
***
من فکر مي کنم امثال ورونيکا خيلي زيادن
جوونايي که با همون دلايل ورونيکا نمي خوان زنده باشن
اما افسوس همه اون شانسي رو که ورونيکا پيدا کرد ندارن
شانس تولد دوباره
بازگشت به زندگي، با درک واقعي از زندگي
***


back to top