داستان كوتاه discussion

19 views
خواب ظن/امین

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments یادم نیست
فکر کنم خواب دیدم که تو آمدی و
در تمام قفس ها باز شد
آیا راستی, خواب ظن چپ است؟


message 2: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments خودم اول این نوشته رو گذاشتم در نوشته ی کوتاه ولی بعد از کمی کشمکش گذاشتم بخش شعر
من فکر میکنم شعره ابته کوتاه تا نظر دیگر دوستان چی باشه؟


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 108 comments نقاش نیستم اما...
تمام لحظه های بی تو بودن را درد می کشم
...

ممنون زیبا قلم زدی


message 4: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments (setareh).ساینا wrote: "نقاش نیستم اما...
تمام لحظه های بی تو بودن را درد می کشم
...

ممنون زیبا قلم زدی"


تمام لحظه های بی تو بودن آسمان بوم نقاشی ام خاکستری ست

ممنون از اینکه مرا خواندی


message 5: by ArEzO.... (last edited Aug 26, 2010 07:37AM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments اگه این نوشته رو بدون در نظر گرفتن اینکه نویسندش مرده
خوند....
خیلی نو و بدیع و شیواست
اما من شعر رو می خونم می بینم نویسندش مرده
کنتاک می خوره این دوتا
اگر که
این کلمه ء ظن
تنها بازی با کلمه ها بوده باشه

.
ولی چرا فقط این حرف عوض شده؟
آیا عمدی بوده؟
چون ظن به معنی گمانه های خوب و نیکوست...
آیا عمدا اینو بکار بردی؟
که با گمانه های خوب قفس ها باز می شن
؟
در هر صورت

عمیق بود!

موفق باشی


back to top