Dandelion - قاصدک discussion

11 views

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nastaran (new)

Nastaran | 40 comments دیروز ...
چقدر دلم گرفته . دلم دستاتو می خواد ...
خدایا از کی شکایت کنم ؟ به کی شکایت کنم ؟!


message 2: by Ali (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم
دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

شوق است در جدایی و جور است در نظر
هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم

روی اَر به روی ما نکنی حکم از آن توست
بازآ که روی در قدمانت بگستریم

ما را سَری است با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

ما با توایم و با تو نه‌ایم اینْت بوالعجب
در حلقه‌ایم با تو و چون حلقه بر دریم

نه بوی مهر می‌شنویم از تو ای عجب
نه روی آنکه مهر دگر کس بپروریم

از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

ما خود نمی‌رویم دوان از قفای کس
آن می‌برد که ما به کمند وی اندریم

سعدی تو کیستی كه در این حلقه کمند
چندان فتاده‌اند که ما صید لاغریم


message 3: by Nastaran (new)

Nastaran | 40 comments از دشمنان برند شکایت به دوستان
چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم
:((


message 4: by Nastaran (new)

Nastaran | 40 comments تو می خندی … حواست نیست
کنارت اوج می گیرم ... حواست نیست
تنم می لرزه و می ری ... حواست نیست
حواسم هست و می میرم ... حواست نیست


message 5: by Ali (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
تو به من خندیدی
و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه
سیب را دزدیم
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید
غضب آلوده به من کرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز،
سالهاست که در گوش من آرام
آرام
خش خش گام تو تکرار کنان
می دهد آزارم

و من اندیشه کنان غرق این پندارم
که چرا
خانه کوچک ما سیب نداشت.


message 6: by Nastaran (new)

Nastaran | 40 comments من به تو خندیدم

چون كه می دانستم

تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی

پدرم از پی تو تند دوید

و نمی دانستی باغبان باغچه همسایه

پدر پیر من است

من به تو خندیدم

تا كه با خنده تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم

بغض چشمان تو لیك لرزه انداخت به دستان من و

سیب دندان زده از دست من افتاد به خاك

دل من گفت: برو

چون نمی خواست به خاطر بسپارد گریه تلخ تو را ...

و من رفتم و هنوز سالهاست كه در ذهن من آرام آرام

حیرت و بغض تو تكرار كنان

می دهد آزارم

و من اندیشه كنان غرق در این پندارم

كه چه می شد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت


message 7: by Ali (last edited Aug 26, 2010 12:55AM) (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
حاضر جوابي بعضي اوقات لازمه ;)
نسترن عزيز اين پاسخ مال فروغه؟


message 8: by Nastaran (new)

Nastaran | 40 comments بله ;)


back to top