انجمن شعر discussion

19 views
كارگاه شعر > می خواستیم

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mohammadali, Hasanloo (last edited Aug 22, 2010 09:49AM) (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
می‌خواستیماستکان شکسته تمام شد
و نوشیدن تو
همین بود
دریایی که در چشممان موج می‌خورد
زمین ریخت

می‌خواستیم
ابر را اگر بشود
در تُنگ بیندازیم
و سقف خانه را
که یک تکه از آسمان را سوراخ کرده بود
در چمدانمان پنهان کنیم

می‌خواستیم
گربه ای را که تیر خورده بود
به خانه بیاوریم
و خانه‌ای را که آتش گرفته بود
روشن کنیم

با کبریت‌های سوخته
و انگشت‌های برباد رفته
دریا آنقدر بخار شد که دود شدیم
و بالا رفتیم
از سیگاری که سوختنش عادت شده
ار درختی که تبر شد
و خون چند سایه بر تنش باقی ماند

برای فکر کردن دیر است!
دیر است برای بازگشتن
نردبان این دیوار
از هر طرف بروی پایین می‌آید
و تو
دره‌ای
که پایین جاده دهان باز کرده.

م.حسنلو

به نقل از سایت جن و پری :
http://www.jenopari.com/article.aspx?...
poem-m.blogfa.com


message 2: by Parva (last edited Sep 16, 2010 03:09AM) (new)

Parva Rostami | 499 comments نردبان این دیوار

از هر طرف بروی پایین می‌آید

شعر زیبایی بود جناب حسنلو.پر از تصویرهایی که هی جلوی چشمم رژه می رفتند و وسوسه ای که مدام می آمد و می رفت تا وادارم کند قلم بردارم و تمام تصویرها را بر کاغذی نقش بزنم.


موفق باشید


message 3: by Emad (new)

Emad | 130 comments برداشتم از این اثر یک تراژدی است
که بسیار سنجیده روایت شده
موید و محفوظ


back to top