داستان كوتاه discussion

29 views
داستان كوتاه > نردبان

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

طيبه تيموري | 659 comments مثل حکایت هایی بود که وقتی بچه بودیم می شنیدم که کار بد نکنیم چون بده و خدا انتقام ستمگرو می گیره و...


message 2: by Mojtaba (new)

Mojtaba Heydari | 35 comments یاد قضیه های صادق هدایت افتادم.مرسی


message 3: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
با داستان هيچ گونه ارتباطي برقرار نكردم
شخصيت پردازي خيلي ضعيف و سيال
يعني حتي تا آخر هم درست معلوم نيست كه شخص اول كيه
اگه داستان از زبان داناي كل تعريف شده چرا از پير زن هيچ شناختي به خواننده نميده ويا تغيير شخصيت حسن آقا كه در اول داستان آدم نسبتا خوبي به نظر مياد
واسه همه اينا ميشه توجيه آورد ولي بايد يادمون باشه نويسنده هميشه نمي تونه دنبال نوشتش بره تا اونو توجيه كنه در مورد انتهاي داستان هم بهتر بود خيلي بيشر روش كار كني چون بنظرم فقط مي خواستي يه جوري داستانوجمع كني
خيلي خوبه كه مي نويسي ولي با آرامش و دقت بيشتر مي توني خيل بهتر از اينا بنويسي
در مورد اين داستان بنظرم خيلي طرح قشنگتري تو ذهنت بوده ولي كم حوصلگي لطمه بزرگي رو به داستانت زده
پايدار باشي
بهزاد


back to top