داستان كوتاه discussion

58 views
نوشته هاي ديگران > داستان ۶ کلمه ای از ارنست همینگوی

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Nader - نادر ***

برای فروش: کفش بچگانه، پوشیده نشده۰


طيبه تيموري | 659 comments دلم ز نازکی خود شکست....


message 3: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments داستان همیشگی زندگی


message 4: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments نادر جان خوب کردی این داستان رو یاد آوری کردی
قبلا یکی از اعضا این داستان رو گذاشت و پیشنهاد کرد که داستان شش کلمه ای بسازیم
داستان های قشنگی گفته شد پیشنهاد میکنم یه نگاه بندازی

http://www.goodreads.com/topic/show/9...


Nader - نادر mohammad wrote: "نادر جان خوب کردی این داستان رو یاد آوری کردی
قبلا یکی از اعضا این داستان رو گذاشت و پیشنهاد کرد که داستان شش کلمه ای بسازیم
داستان های قشنگی گفته شد پیشنهاد میکنم یه نگاه بندازی

http://www.goodre..."


سپاسگزارم
ندیده بودم


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments هرچه کردم آن را نیافتم. آفرین به این حافظه


message 7: by لیلا (new)

لیلا (leila_shoghi2000) | 71 comments سلام . چه حس غریب و ملموسی داره این داستان 6 کلمه ای انگار تمام این 6 کلمه پر از فریادن و دارن یکصدا با هم فریاد می زنن . گوشهای من که کر شد . ....


message 8: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments مغز از شما شستشو از ما


back to top