داستان كوتاه discussion

31 views
نوشته هاي كوتاه > دندان نیش / محسن ص

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sepid (new)

Sepid | 5 comments نوشته هاتو دوست دارم.

موفق باشی


message 2: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments افکارم رنگ و بوی زلزله گرفت و
جهل من ترک برداشت
عالی بود


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments شاید نویسنده جمله باشه
یا جامعه کلمه
نمی دونم

اما مطمئنم که آدمی حرف است
اصلا همش حرفه


back to top