Dandelion - قاصدک discussion

11 views
روز نوشته ي عاشق > وقتي ذوق ام كور شد! چهارشنبه 27/5/89

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ali (last edited Aug 18, 2010 02:48AM) (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
امروز داشتم فكر مي كردم كه بهتره ديگه فعاليت هاي اين گروه رو به حالت تعليق در بيارم، يا اينكه لا اقل خودم كنار بكشم تا ارمغان و سايناي عزيز فكري براي فرزند مشروع خود بكنند.
فعاليت در گروهي كه ميانگين بازديد در آن زير 20 در روز مي باشد به نظرم زياد هم تاثير گذار نيست.
يا لا اقل من كه نياز به ديده شدن گروهم دارم با اين وضع ملال آور ذوق و شوق فعاليت را از دست مي دهم.
من سعي كردم با چند رسانه اي كردن و ايده هاي نو اين گروه را دوباره بنا نهم اما گويي فكرهاي دمده ام مانع از مطرح شدن دوباره گروه شد. حال بايد فكري ديگر برايش بكنيم!


message 2: by Nastaran (new)

Nastaran | 40 comments نه ... شما را به خدا نه ...
تا و قتی فرهاد بود با خواندن پست هاش باری از روحم ! برداشته می شد بعد از فرهاد خیلی احساس تنهایی کردم تا اینکه شما اومدید ...
آخه اطراف من کسی نیست که درد عشق رو چشیده باشه . هیچکس درکم نمی کنه ... با خوندن نوشته های یه عاشق دلم آروم میشه
شما دیگه نرید
لطفا


message 3: by Ali (new)

Ali Ashini (CafeChy) (aliashini) | 244 comments Mod
نسترن عزيز بخاطر شما و همه ي عاشقاي اندك اين گروه كه مطالب رو دنبال مي كنند و دوست دارند و خودشان هم با مطالب دوست داشتني اشون منو سر كيف مي آورند ادامه مي دهم.
به اميد روزهاي بهتر عاشقانه(قاصدك)


back to top