اتوبوس discussion

11 views
شیشه بخار گرفته > زیباترین آرایش

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
The best cosmetic for lips is truth
زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی

for voice is prayer
برای صدای شما دعا به درگاه خداوند

for eyes is pity
برای چشمان شما رحم و شفقت

for hands is charity
برای دستان شما بخشش

for heart is love
برای قلب شما عشق

and for life is friendship
و برای زندگی شما دوستی هاست


message 2: by Maral (new)

Maral | 35 comments i like this message :*


back to top