داستان كوتاه discussion

16 views
نوشته هاي ديگران > درام در دو دایره ی گسترده ـ از برگزیده های گروه داستان کوتاه آلمان

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Nader - نادر درام در دو دایره ی گسترده



اگر یاد میگرفتم، اگر خودم را دست کم نمیگرفتم، اگر پدرم کتکم نمیزد، شاید خوشبخت بودم۰ اگر پدرم مست نمیکرد، اگر کاری پیدا میکرد، اگر مست نمیکرد، شاید خوشبخت بودم۰ اگر پدرم کتکم نمیزد، اگر خودم را دست کم نمیگرفتم، اگر یاد میگرفتم۰۰۰۰

اگر بخودت زحمت میدادی، یک آگهی میدادی، خودت را به خدمت میگرفتی، شاید یک چیزی میشدی۰ دوستانی پیدا میکردی، اعتماد به نفس پیدا میکردی، دوستانی پیدا میکردی، یک چیزی میشدی، خودت را به خدمت میگرفتی، آگهی بیشتر میدادی، اگر به خودت زحمت میدادی۰۰۰۰

اگر جرئت دارید، به دیگران بپیوندید، اجازه اش را که دارید، یک شبکه باز کنید، خود را به دیگران بباورانید، ترقی کنید، شبکه هایتان را گسترش دهید، اجازه اش را که دارید. به دیگران بپیوندید، اگر جرئت دارید۰۰۰۰

آیا جرئتش را خواهیم داشت، آیا اعتراض خواهیم کرد، آیا با هم صادق خواهیم بود، آیا خود را رها خواهیم ساخت، آیا اعتراض خواهیم کرد، آیا جرئتش را خواهیم داشت۰۰۰۰

اگر کار داشتم، اگر اعتماد بنفس داشتم، اگر ترقی میکردم، اگر زندگی میکردم، اگر اعتماد بنفس داشتم، اگر ترقی میکردم، اگر کار داشتم


****

ترجمه: نادر
آکوست ۲۰۱۰

نام مستعار نویسنده
Sim

نام داستان
Ein Drama in zu erweiternden Kreisen

لینک
www.kurzgeschichten.de


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments کار جالبی بود و خواندنی. سپاس فراوان از زحمتی که کشیدی. ‏


back to top