انجمن شعر discussion

14 views
كارگاه شعر > آن شب

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Nader - نادر | 13 comments ۰۰۰

در سکوت
رفتی
و
کوچه ی تنها
زیر نرم بارش اشک
درون نگاه پنجره
به امتداد همیشه
تاریک ماند۰


message 2: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments زیبا بود

کوتاه و دل انگیز


موفق باشید


message 3: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
زیباست اما آهنگین نیست
موید باشید


back to top