انجمن شعر discussion

28 views
كارگاه شعر > ماه تاب من

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Darya (new)

Darya | 6 comments ای نرم ماهتاب روشن من
تو چرا پس دوباره اینجایی
در اتاق خالی و ساکت من
بین این چهار دیوار عبوس
روی این سطرهای چون کابوس
لابه لای تکه های کاغذ من
روی این پاره های ویرانی
بر سر این همه پریشانی
آه نرم ماهتاب روشن من
تو که از قلب غصه می آیی
تو هم از تلخی شب آگاهی
تو گواه راز غصه های منی
راز شب گریه های پنهانی
همه اشک هایی که می ریزم بر سر نور پر لطافت تو
در همین جا گذارو زود گذر از پس طلسم این غم نو
زیر این طاق سربلند و صبور
آفتاب آرزویم کور
هرچه را خواستم عقوبت شد
من نشستم و آن نهایت شد
زیر این چرخ سربلند و کبود
هرچه نیک پنداشتم عبث میبود
می بینی؟
خبری از ترانه این جا نیست
خنده ی کودکانه این جا نیست
نغمه های شبانه این جا نیست
قفسم هم دگر که زیبا نیست
تو چرا پس دوباره این جایی؟
دیدن این اتاق تنهایی؟


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 395 comments بسیار زیبا بود و امید آنکه همیشه به شادی گذرد! ‏


message 3: by Azade, Hazemizade (new)

Azade Hazemizade (azadehazemi) | 868 comments Mod
نسبت به شعرهای قبلی ات خیلی بهتر بود و زیباتر
فقط به نظرم وزن داره ولی نظم خاصی نداشت
داشت؟


message 4: by Parva (new)

Parva Rostami | 499 comments شعر زیبایی بود دوست خوبم

آهنگ دل نشینی داشت
فقط گاه گاهی وزن شکسته میشد

با این حال من خیلی دوستش داشتم

منتظر شعرهای بعدیت هستم

موفق باشی


message 5: by Emad (new)

Emad | 130 comments توفيق خوانش اثار قبلي شما را نداشتم
در ماهيت قوي عمل كرديد
ولي از لحاظ شكلي به پرداخت بيشتري نياز دارد
مويد باشيد


message 6: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments شعر زیبایی بود
لذت بردم


message 7: by Mohammadali, Hasanloo (new)

Mohammadali Hasanloo (09354609059) | 145 comments Mod
شعر قشنگی بود البته ن فکر می کنم موسیقی جلوی سیایلت تخیل شما را گرفته بود .
با این وجود در همین طرها هم اتفاقاتی هست .
امیدوارم در آینده بیشتر از شما بخوانم .


back to top