داستان كوتاه discussion

23 views
نوشته هاي ديگران > آهوی ناتمام

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments یاد فیلم کم مانند حسن کچل از شادروان علی حاتمی افتادم. آنجایی که دیو قصه دیالوگی شبیه همین نوشته داشت: «من اولش میش بودم..»‏


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments عالی بود


back to top