داستان كوتاه discussion

45 views
داستان كوتاه > اینجا هیچ کس نیست

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nasibeh (new)

Nasibeh - قشنگ بود


message 2: by Ashkan (last edited Jul 25, 2010 10:15AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments به باور من این روایت نسبت به داستان پیشینت که یک دستان خودکشی بود، پس رفت داشت. ‏ شاید جذابیت موضع داستانی تا حدی بتواند ضعف های داستانی را بپوشاند اما نبودن شخصیت پردازی مناسب و فضاسازی ضعف بارز این روایت است که این دو عامل نمی گذارد که این روایت شکل یک داستان را بخود ب
بگیرد. ‏
درست است که از اسامی فارسی استفاده کرده ای، اما تنها همان است. هیچ معیار ایرانی در آن ندیدم و این را هم ضعف این نوشتار می دانم. ‏
یک تذکر و آن هم این که پریز جایی است که دوشاخه را به آن می زنند و کلید است که چراغ را روشن و خاموش می کند. ‏
در کل طرح خوبی بود ولی کار بیشتری می خواست. این که می گویم نظری شخصی است و آن اینکه لحن کتابی را بیشتر می پسندم. ‏
پیروز باشی


Nader - نادر اما به نظر من ناگفته نماند که انسجام این کار (کمی طولانی) بسیار بهتر از کار قبلی بود۰


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments بله با شما موافقم


back to top