داستان كوتاه discussion

18 views

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Golnegar (new)

Golnegar | 5 comments دقیقا چی می شه که ادم دروغ می گه
چیه دروغ وادارت میکنه باهاش ادامه بدیو زجر بکشی
وقتی به تهش رسیدی و دیدی شکستی و پوچ شدی ان وقت باید چیکار کنی?


message 2: by Bita (new)

Bita | 55 comments وقتی یک قالب کلی واسه قابل قبول بودن از طرف جامعه به تو تحمیل بشه
وقتي فرهنگ تظاهر تو جامعه وجود داره
وقتی آدم ترسو باشه یا این ترس تحمیلی باشه
اونوقت دروغ میگی و بعد دروغ دروغ میاره
تاجایی ادامه میدی که
یا خودت حالت به هم میخوره
یا حال بقیه از تو


message 3: by Azar (new)

Azar | 19 comments ترس
ترس
ترس
همه وجود ادم رو می خوره.
واقعا برادر پوچی و مرگ است.


message 4: by Golnegar (new)

Golnegar | 5 comments Azar wrote: "ترس
ترس
ترس
همه وجود ادم رو می خوره.
واقعا برادر پوچی و مرگ است."


اه
ترس...گاهى اوقات براى آدم يك دو راهى به وجود مياره..


message 5: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments دورغ یک جور نقابه
نقاب به صورت میزنیم
وقتی می خواهیم همه چیز را یک جور دیگه جلوه بدیم
گاهی اوقات دروغ سفیده
که میشه مصلحتی
و گاهی هم سیاهه
که میشه شاخدار


back to top