داستان كوتاه discussion

42 views
داستان كوتاه > سرنوشت/ زینب الوندی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maryam (new)

Maryam زیبا بود . البته من داستان قبلی شما رو نخونده بودم . ولی برای خواننده ای که چیزی از داستانهای قبلی شما نمی دونه زیبا بود .


message 2: by Faezeh (new)

Faezeh | 6 comments جالب بود. نثر زیبایی داری. اما فکر جای بیشتری برای کار کردن داشت


back to top