داستان كوتاه discussion

25 views
های «نیستی» های! ‏

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments از زبان یک محکوم به اعدام


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments پر از هیچم!
برون آور ز هیچم، نیستی را!
پراندیشه ز افسوسم، چرا باید که باشم بر؟
به دنیایی که تا پیدا کرانش این چنین بودست،
کدامین چشمِ همیاری؟

در مغاک چشمهای خیسم،
کشیده «پرنیان بر» پرده ای،
تو پنداری که گرمای جان من باشد.
و بر رویِ تکیده، گَرد آهی کهنه روید،
که چون زخمهای «کهنه سربازان» چروکیده.
و من خالی تر از هیچم.

های «نیستی»!
با من همبستری کن، های!
این آخرین دم را نمی خواهم.
های «نیستی»!
کامت را بر لبانم نِه، های!
دیگر توانِ ماندم نیست آخر.
درکش این شعله که نیم خاموش و بی گرماست.
مرا اینجا امیدی نیست،
بر جهان نومیدان طمع بستم.

چرا باید نامه ای از خون نویسم، گویم خداحافظ؟
نمی دانند آنها
گَرَم هفت خدنگ آید،
یا که شب را به روزی شوم تر در هم آمیزم،
یا که هفت دریا بپا خیزد،
یا که مردمان هفت اقلیم، جمله در فریاد آیند،
باز جلاد می آید.

من از پیش و تو از پس،
همیشه می آمدی، اکنون
من ایستاده، من آرامم.
گریزی نیست
وَ چون هرگز نبودست انگار،
تنم را پاره پاره با سرب مگذار!
طناب مرگ را نمی خواهم.
نمی خواهم آنچه یزدان به من دادست،
به دست چرکینِ انسانی باز پس گیرد.
مرا از میان بردار.
های «نیستی» های!

گردنه قوچک، جاده لواسان – تیر ماه 1389


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments به آنانی که در هر جایی جلادی ناپاک در طمع گرفتن جانشان است


message 4: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments اشكان
يه سوال پرنيان بر يعني چي؟
پرسيدم كه نگي چرا نپرسيدي؟


message 5: by Ashkan (last edited Jul 07, 2010 08:45AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments واژه «بَر» به معنای صورت است که در زبان عامیانه عبارت ترکیبی «بر و رو» بسیار استفاده می شود. پرنیان به معنای پارچه ابریشمی است. این صفت ترکیبی به معنای آنچه یا آنکس است که بری چون پرنیان داشته باشد که اینجا منظور اشک است و لطافت لمس آن. آنچنان که فرخی می نویسد

پری خواندم او را وز آنروی خواندم
که روی پری داشت آن پرنیان بر.
(شعر منقول از واژه نامه دهخدا) ‏


سپاسگزارم فرزان که این نوشته را خواندی


message 6: by Parva (last edited Jul 08, 2010 02:33PM) (new)

Parva Rostami | 348 comments ممنونم از سوال بجا و توضیحات خوب


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments سپاس از تو پروای گرامی که این نوشته را خواندی


back to top