داستان كوتاه discussion

24 views
داستان كوتاه > جای خالی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nader - نادر (last edited Jul 06, 2010 03:39PM) (new)

Nader - نادر این روایت شما با کارهای قبلیتون بسیار متفاوت و بدون هیچ پیش قضاوت برای من جذاب است۰روایتی است گویی که واقع شده، از دل برآمده و بر دل مینشیند۰


message 2: by faranak (new)

faranak | 189 comments نوع نگارش جذاب بود
و همينطور سوژه داستان

فقط احساس كردم آخر داستان خيلي زود تمام شد

زيبا بودممنون


back to top