انجمن شعر discussion

20 views
كارگاه شعر > سمفونی سقوط

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (last edited Jul 04, 2010 01:12PM) (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments چون پلی شکسته به مرداب زندگی
زیر و بم آبها را اسیرانه مینوازم
تندباد حوادث
نه ابتدا
نه انتها
که از کمر شکسته مرا
من در همین میانه ی راه به معراج اعماق رفته ام
تماشاگران سمفونی سقوط من
ماهیانی هستند که با نور غریبه اند
نگاه کن
چگونه موومان شکست مرا با شعف گوش میدهند
....
حذر کن!‏
پا به روی من مگذار...‏
مگذر...‏


message 2: by Amin (last edited Jul 04, 2010 01:34PM) (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments محسن شاید باورت نشه ولی اصلا شاملو نمی خونم غیر از یکی دو تا شعراش که از این و اون شنیدم دیگه شعراشو نخوندم
راستی خوشحالم خوشت اومد


message 3: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments چشم در اسرع وقت


طيبه تيموري | 180 comments امین گرامی

ایهام زیبا در شعرت
واژگان زیباتر
و اندیشه قوی

آفرین

کمی از توضیحات اضافه اگر کم کنی و اجازه بدی تصاویر در ذهن شکل بگیرند خیلی بهتر است مثا آنجا که اصرار داری بر شکست کمرت از وسط

ارتباط مفهومی برخی کلمات هم شاید در دومین لایه های معنی وجود دارد، که این کمی به شعر پیچیدگی می دهد

پل
نور
سقوط
معراج
ماهی
...

پیچیدگی خیلی خوب است و به نظرم نشانه ذکاوت شاعر است اما حواست باید خیلی جمع این ارتباطات باشد
لذت بردم


message 5: by Emad (new)

Emad | 130 comments طبع شعر شما ستودنیست
ذوق و قریحه ذاتی این هنر را دارید

اهل تعارفات نیستم
موفق باشید


message 6: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments Medad Rangi wrote: "امین گرامی

ایهام زیبا در شعرت
واژگان زیباتر
و اندیشه قوی

آفرین

کمی از توضیحات اضافه اگر کم کنی و اجازه بدی تصاویر در ذهن شکل بگیرند خیلی بهتر است مثا آنجا که اصرار داری بر شکست کمرت از وسط

ارتب..."


ممنون واز اینکه خوشت اومد خوشحالم


message 7: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments Emad wrote: "طبع شعر شما ستودنیست
ذوق و قریحه ذاتی این هنر را دارید

اهل تعارفات نیستم
موفق باشید"


مرسی عماد عزیز نظر لطف شماست


message 8: by ARAZ (new)

ARAZ (ARAAZ) | 65 comments قالب زيبا و مفاهيم اشنا بود

لذت بردم


message 9: by Nasibeh (new)

Nasibeh - من هم


message 10: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 126 comments Namarie wrote: "من هم"

ARAZ wrote: "قالب زيبا و مفاهيم اشنا بود

لذت بردم"


ممنون از حضورتون


back to top