داستان كوتاه discussion

46 views
نوشته هاي ديگران > نسخه دوم جهان واقعیت

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (last edited Jul 01, 2010 06:31AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments هنر نسخه دوم جهان واقعیت نیست. از آن کثافت همان یک نسخه کافی است.‏
ویرجینیا ولف

هنر و واقعیت، بابک احمدی، از آفرینش و آزادی، ص ۲۶۸


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments هنر اولین نسخه از واقعیت دنیاییست...به نام ِ "من" ء


Nader - نادر یک شایعه رادیکاله
منظورم وولف هم گاهی تو خاکی زده


طيبه تيموري | 659 comments اگر جهان کامل بود هنری به وجود نمی آمد


message 5: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 597 comments از آن کثافت
.
.
از این استعاره خوشم اومد


message 6: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments MahtaBi KhaNooM wrote: "هنر اولین نسخه از واقعیت دنیاییست...به نام ِ "من" ء"

با رابطه ی هنر و "من" موافقم
هنر فرد به خلق دنیایی منجر می شه که بیشتر از اینکه واقعی باشه متعلق به اون فرده


back to top