پائولو کوئلیو / Paulo Coelho discussion

20 views
Sheytan va dushize Prim

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Elmira (last edited Aug 25, 2016 12:20PM) (new)

Elmira (eli-glx) | 1 comments adamha mikhahand hame chiz ra tagyeer dahand,va dar haman hal mayelend hame chiz hamangune bemanad.

paziroftane nik sereshtiye khod hamishe asantar az ruyaruyi ba digaran va jangidan baraye hoguge khod ast.


message 2: by [deleted user] (new)

درباره سرشت انساني
کشف کردم که اگر فرصت افتادن در دام يک وسوسه را پيدا کنيم، در آن مي افتيم
بسته به شرايط، همه آدمهاي روي زمين به انجام بدي تمايل دارند


message 3: by [deleted user] (new)

هيچ کس با چشمهاي بسته به هدف نمي رسد


message 4: by [deleted user] (new)

درست آن گاه که هيچ انتظارش را نداريم
زندگي پيش روي ما مبارزه اي مي نهد تا شهامت و ارداه مان را براي دگرگوني بيازمايد
از آن لحظه به بعد
حاصلي ندارد که وانمود کنيم
چيزي رخ نداده است
يا
بهانه بياوريم که هنوز آماده نيستيم


message 5: by Neda (last edited Aug 25, 2016 12:39PM) (new)

Neda | 4 comments خدایا من سزاوار انکه برسرم امد نبودم
اگر تو بر من چنین کردی من هم میتوانم با دیگران چنین کنم..عدالت همین است


message 6: by [deleted user] (new)

دو چيز مي تواند آدمي را از تحقق بخشيدن به روياهاش
:باز دارد

اين که تصور کند روياها غيرممکن هستند
يا با يک گردش چرخ فلک، درست زماني که هيچ انتظارش را ندارد، ببيند که تحقق آنها ممکن شده است
در اين لحظه، ناگهان هراسي سربر مي آورد، هراس از راهي که آدم نمي داند به کجا مي انجامد، از زندگي اي سرشار از مبارزه هاي ناشناخته، از احتمال ناپديد شدن ناگهاني همه ي چيزهايي که آدم به آنها عادت کرده است


message 7: by Neda (last edited Aug 25, 2016 12:41PM) (new)

Neda | 4 comments هیچ کس نیکو نیست.هیچ کس.دیگر بس است تظاهر به ان نیکی که خداوند رامیازرد,وخطاهامان را بپذیریم


message 8: by Neda (last edited Aug 25, 2016 12:45PM) (new)

Neda | 4 comments لحظه ای است که مرد مهمی به عیسا نزدیک میشود ومی پرسد:ای استاد نیک,چه کنم تا وارث حیات سر مدی گردم؟
وشگفت زده میشویم که عیسا پاسخ میدهد :
چرا مرا نیکو می گویی,هیچ کس نیکو نیست,جز یکی وان خداوند است


message 9: by Amir (last edited Aug 25, 2016 12:55PM) (new)

Amir | 1 comments lahzeha raftanist va khaterehamandani kash lahzeha mandani budo khtereharaftani


message 10: by [deleted user] (new)

جنگ بدي و خوبي ؟
از خودم مي پرسم به كدامشان بيشتر لبخند ميزنم ؟


message 11: by pouya (last edited Aug 25, 2016 01:30PM) (new)

pouya | 3 comments Sheytan va dushize Prim :

dar javabe Arezoo khanom ke ma bishtar be badi labkhand mizanim ta be khobi
chon badiharo be rahati bodone dalil ghabol mikonim ,omidvara mese dushize prim betonim ba in vasvaseha mobareze konim


message 12: by HoMa (last edited Aug 25, 2016 01:31PM) (new)

HoMa Me | 1 comments زیبایی زندگی به تغییر ان است نه تقدیرش
سعی کنیم زندگی زیبا و پز از زیبایی برای خودمون بسازیم


back to top