داستان كوتاه discussion

25 views
داستان كوتاه > بگذارید در آرامش بخوابم

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashkan (last edited Jun 29, 2010 05:03AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments نخست درود و سپس خوش آمد گویی
برای نخستین انتقاد بگویم، که ترکیب «خواهشا» اشتباهی فاحش است و درست تر آن است که بگوییم و بنویسیم «خواهش می کنم»ء
بگذریم. این نوشته بیشتر از آنکه ساختار رایج یک داستان کوتاه را نمودار کند،به قطعه ای ترجمه شده از یک رمان بلند و محصول کشور امریکا می مانست. ‏
هیچ فضاسازی مناسبی به ویژه در مورد کلیدی ترین مکان داستان که نقطه اوج داستان را رقم می زند - پرتگاه - وجود نداشت که این خدشه بزرگی را به بدنه داستان وارد می آورد. ‏
دیگر نکته ای که این داستان را مخدوش می کند، شخصیت پردازی ضعیف آن است. کسانی در داستان دخیل می شوند که دخالت آنان هیچ کمکی به روند داستانی نمی کند. شاید اگر این داستان یک رمان بلند می بود این شخصیت ها نقش بهتری می یافتند. ‏
داستان ریتمی جذاب و یکنواخت دارد و این نشان می دهد که نویسنده می دانسته است که از کجا باید شروع کند و کجا باید داستان را خاتمه بخشد که این نکته قوت این داستان است. ‏
اسامی شخصیت ها هم با دقت انتخاب شده بود و همخوانی جالبی با یکدیگر داشت و اینگونه به نظرم آمد که داستان باید جایی در شرق و یا جنوب امریکا رخ داده باشد اما به دلیل ضعف در فضاسازی هیچ تصویری در ذهن خواننده شکل نمی گرفت و همه چیز بر تخیل خواننده استوار بود که این را نمی پسندم. ‏
دو پیشنهاد هم دارم. نخست هر کسی بهتر می تواند پیرامون خود را توصیف کند. مکان هایی که رفته است و انسانهایی را که دیده است. پیشنهاد می کنم که از پیرامون خود نویسندگی را آغاز کنی. ‏
پیشنهاد دوم هم این که بهتر است با انتخاب سبک مشخصی از نگارش از نویسندگان بزرگ فارسی زبان، بنویسی تا نگارشی شبیه ترجمه های ضعیف کنونی. ‏
پیروز باشی


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments منظورم به عمه ها بود. سبک نوشتار من را به یاد چنین نوشته هایی انداخت. ‏
پیروز باشی


message 3: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments بحث یک جمله یا دو جمله نیست. کلیت نوشتار اینگونه است. این نوشته را با یکی از داستان های کوتاه بزرگان داستان نویسی فارسی زبان مقایسه کن. فکر می کنم که این مقایسه منظور من را به روشنی نشان خواهد داد. در مورد شخصیت های اضافی هم نظر شخصی ام بود و هیچ دلیلی ندارد که با آن موافق باشی. به عنوان یک خواننده گفتم تا دیگر دوستان چه نظری داشته باشند. ‏
پیروز باشی


message 4: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
داستانتئون برای کار اول خوبه اما زیاد ناپخته و دارای اشکلات فراوان کلامی هست.
موفق باشید


back to top